Politik for forretningsgang advokat Dorte Wier og Advokatfirma Siboni, der samarbejder i kontorfællesskabet Wier & Siboni Advokater

efter § 8 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansieringaf terrorisme

 

Advokat Dorte Wier og Advokatfirma Siboni er som led i fastsættelsen af en politik for virksomhedernes overordnede strategiske mål for håndtering af sager omfattet af Hvidvaskloven samt risikostyring ansvarlige for at sikre, at advokatfællesskabets politikker, risikovurdering og forretningsgange holdes opdateret, samt at reglerne i Hvidvaskloven efterleves af kontorfællesskabet og de deltagende advokatfirmaer.

 

Advokaterne er for hver deres advokatfirma ansvarlige for advokatvirksomhedens risikoledelse og –styring, således at de alene påtager sig sagstyper som falder inden for deres strategiske målsætning, samt at sagsområderne som virksomheden påtager sig er identificeret og vurderet i risikovurderingen.

 

Advokaterne har som led i fastsættelsen af advokatvirksomhedernes strategiske mål bestemt, hvilke sagsområder advokatkontorerne ønsker at påtage sig og identificeret samt afgrænset risikoen ved de enkelte sagsområder. Inden for det område, der er omfattet af hvidvasklovens bestemmelser, er der i praksis hovedsagelig tale om sædvanlige ejendomshandler i Danmark med salg til forbrugere, men der kan dog også forekomme andre ekspeditioner jf. nedenfor. I alle tilfælde foretages en risikovurdering af klienten og sagen.

 

Som altovervejende hovedregel modtages og udbetales midler alene via danske pengeinstitutter, og transaktioner med udlandet foretages alene, hvis hvidvask konkret må anses for udelukket, f.eks. udbetaling af arv til en ikke herboende.

 

Advokatfirmaerne har som overordnet strategisk mål for virksomheden at beskæftige sig med følgende sagsområder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 14 i hvidvaskloven:

 

  • 1) køb og salg af fast ejendom eller virksomheder i Danmark,
  • 2) oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder, fonde m.v., normalt alene stiftelse af selskaber eller bestyrelse af fonde med en almennyttigt sigte
  • 3) finansielle transaktioner vedrørende fast ejendom i form af belåning med pantebreve

 

Advokaterne skal løbende overveje om nærværende politik i fuldt tilstrækkeligt omfang fastsætter de overordnede strategiske mål i relation til forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme samt det overordnede grundlag for strategisk og operationel risikostyring.